خانه
  
25/06/1393
مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران از پایان ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به عراق خبر داد و گفت: ایران برای صادرات گاز منتظر ثبات بیشتر در کشور عراق است… 154 93-6-25.JPG
  
24/06/1393
مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران  از توافق اولیه با یک شرکت بخش خصوصی برای صادرات برق خبر داد... NIGEC.JPG
  
22/06/1393
سرپرست انرژي اتحاديه اروپا گفت، كميسيون اتحاديه اروپا اصرار دارد كه خط لوله گاز south stream  روسيه، كاملا بر طبق مقررات اروپا، عمليات خودرا انجام دهد.
NIGEC.JPG
  
09/06/1393
يك مقام رسمي روسيه گفت،  روسيه و چين بزودي يك قرارداد بزرگ ديگر براي ساخت خط لوله گاز طبيعي را به امضاء مي رسانند. NIGEC.JPG
  
17/03/1393
يك مقام رسمي روسيه گفت،  روسيه و چين بزودي يك قرارداد بزرگ ديگر براي ساخت خط لوله گاز طبيعي را به امضاء مي رسانند. 100 93-3-14.jpg
1 - 5صفحه بعد

mouse code